KLIMATYZACJA WENTYLACJA OGRZEWANIE

Wyszukaj

Kontakt

Rogoż, ul. Lipowa 27
55-114 Wisznia Mała
tel./fax (71) 387 86 68,
tel. 693 461 378
email:biuro@abckomfortu.pl
Inny profil naszej działalności: ekologiczna hodowla ślimaka jadalnego - Adible Snails

Nowoczesne instalacje klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania

Odnawialne źródła energii

Jesteś tutaj:Baza wiedzy»

Przepisy obowiązujące przy prowadzeniu przewodów gazowych przez pomieszczenia.

Rozwiązania techniczne wszystkich elementów składowych budynku mieszkalnego , w tym także instalacji gazowej, reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiać budynki i ich usytuowanie.
/Dz. U. Nr 15/99, poz 140/.
Do wykonania instalacji gazowej można stosować rury według:
- PN-80/H-74219 ?Rury stalowe bez szwu walcowanena gorąco ogólnego zastosowania?,
- PN-79H-74244 ?Rury stalowe ze szwem przewodowe?,
- PN-74/H-74200 ?Rury stalowe ze szwem gwintowane?.
Złączki instalacyjne służą do połączenia poprzez złącze gwintowane z uszczelnieniem: poszczególnych odcinków rur ze sobą, armatury z przewodami i podłączenia urządzeń gazowych do przewodów.

Do budowy instalacji nie można wykorzystywać rur uszkodzonych oraz rur o zniekształconym przekroju. Poszczególne odcinki rur można łączyć poprzez spawanie lub za pomocą gwintu. Na dłuższych odcinkach zaleca się łączyć rury poprzez spawanie, a skręcanie przy podłączaniu urządzeń i gazomierzy.
Do uszczelniania połączeń gwintowych używamy włókien konopnych posmarowanych niewysychającą pastą lub taśm teflonowych.
Do wykonywania instalacji gazowych wykorzystywane są również rury i kształtki miedziane. Do połączeń rur i kształtek z miedzi stosujemy lutowanie twarde.
Rury prowadzimy najczęściej na powierzchni ścian mocując je na specjalnych uchwytach instalacyjnych.
Dopuszcza się umieszczanie przewodów gazowych w bruzdach wypełninych łatwo usuwalną zaprawą tynkarską, nie powodującą korozji, ale na innych kondygnacjach niż piwnica. W piwnicy rurociągi nie powinny być zakrywane. Rury gazowe można zatynkować po dokonaniu pruby szczelności instalacji.
Rury stalowe przed zatynkowaniem powinny być zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

Rury stalowe i miedziane możana łączyć przy wykonaniu jednej instalacjijednakże:
- poziomy w piwnicy i piony z rur stalowych,
- odcinki instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych z rur miedzianych.

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić przez pomieszczenia tzw. niemieszkalne ? pomieszczenia bytowe bez łużek do spania: kuchnie bez miesjc do spania, wc, przedpokoje, klatki schodowe, pomie-głównie szczenia gospodarcze, garderoby. Pomieszczenia te powinny być łatwo dostepne  i niezawilgocone. Przewody nie powinny być również prowadzone przez pomiesczenia, których sposób użytkowania może spowodować uszkodzenie instlacji lub wpłynąć na zmianę parametrów eksploatacyjne gazu.
Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, ale muszą one być wykonane z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie twarde. Rury instalacji gazowej powinny być zabezpieczone przed prądami błądzącymi tzn. uziemione.

 

Przy budowie instalacji gazowej należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych domowych  instalacji /min. 10 cm/, takiej by można było wykonać na instalacji, bez problemu, wszelkie prace konserwatorskie. Planując usytuowanie instalacji gazowej musimy wziąć pod uwagę jaki gaz będzie nimi przesyłany: ziemny, czy płynny LPG. Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i przy ulotnieniu może dostać sią do inncyh instalacji, dlatego rura gazowa powinna być umiejscowiona powyżej innych instalacji.
W przypadku gazu płynnego dostarczanego np. z butli gazowej, rury gazowe należy prowadzić poniżej inncych instalacji oraz poniżej urządzeń mogących iskrzyć podczas pracy.
Instalacji z gazem płynym nie można prowadzić w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu - np. w piwnicach.

Przy krzyżowaniu sią przewodów gazowych z przewodami innych instalacji odległość między nimi powinna wynosić min 2 cm.
Na dłuższych odcinkach instalacji należy pamiętać o możliwości odkształceń wdłużnych rur spowodowanych zmianami temperatury. Zabezpieczeniem przed tymi odkształceniami jest wykonanie  kompensatorów. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny także eliminować ewentualne odkształcenia instalacji wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.

Instalacja gazowa nie może być prowadzona w kanałach kominowych i wentylacyjnych. Przewody gazowe prowadzone przez ściany, przegrody konstrukcyjne, stropy należy umieszczać w rurach osłonowych. Rury osłonowe /ochronne/ to rury stalowe,  najczęściej o odcinkach równych szerokości ściany, o większej średnicy od instalacji gazowej na stałe wmurowane w ściany. Luz pomiedzy rurą osłonową, a rurą instalacyjną należy wypełnić masą elastyczną np. masą bitumiczną. W ścianach zewnętrznych i stropach rura osłonowa powinna wystawać po obu stronach o ok. 10 mm.

            Na zewnątrz budynku po ścianach nie można prowadzić instalacji gazowej:
-zasilanej gazem zawierającym parę wodną,
-zasilanej gazem płynnym /mieszaninami A i B propanu i butanułynnym określonej w PN dotyczącej
węglowodorowych gazów płynnych/
- wykonanej z przewodów miedzianych.
Część instalacji gazowej leżącej poza budynkiem poniżej poziomu terenu / np. od gazomierza z kurkiem znajdującego się w skrzynce /najszęściej w ogrodzeniu/ powinna spełniać wymagania jak dla sieci gazowej.

Każda instalacja podłączona do sieci gazowej powinna być opomiarowana ? posiadać licznik zużycia gazu. Gazomierzy nie należy instalować:
- w pomieszczeniach mieszkalnych, łązienkach lub innych, w których występuje zagrożenie korozją ze
strony np. wilgoci , związków chemicznych itp.
- we wspólnych wnękach z licznikamia elektrycznymi,
- w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska
- w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.

Gazomierze można instalować:
- w szafkach metalowych, które posiadają otwor wentylacyjne:
- na klatkach schodowych lub korytarzach kondygnacji użytkowych,
- w kuchniach i przedpokojach, gdzie dopuszcza się instalowanie gazomierzy bez szafek
- na zewnątrz budynku, razem z kurkiem głównym instalacji gazowej z zachowaniem odległości
5 m od zasilanego budynku  lub 10 m /budynki jednorodzinne i zagrodowe/
- w szybach przeznaczonych dla pionów instalacyjnych, z drzwiczkami usytuowanymi od strony
pomieszczeń niemieszkalnych,
- w pomieszczeniach piwnicznych pod warunkiem, że:
- mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość nie mniejszą niż 2,5 m powyżej terenu i w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od bocznej krawędzi okien, drzwi i innych otworów budowlanych.

Przed każdym gazomierzem powinien być zainstalowany kurek gazowy odcinający. Montaż powinien umowżliwiać jego odłączenie bez konieczności demontażu instalacji.
Ustalona przez rozporządzenia wysokość montażu gazomierza wynosi:
- 0,3 - 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- min. 0,5 m od poziomu terenu.

Kolorem ?zarezerwowanym? dla instalacji gazowej jest kolor żółty.

 

 

Kopiowanie zastrzeżone.
Prawa autorskie ?ABC Komfortu? PPHU Dariusz Leśniak

© 2011-2012 ABC Komfortu Dariusz Leśniak